Savickyte.eu

Teisinės paslaugos internetu

Paslaugų teikimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainėje www.savickyte.eu teisines paslaugas (toliau - Paslaugas) teikia teisininko kvalifikaciją turintis fizinis asmuo, Gintarė Savickytė, vykdanti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 704613, 2016-08-05 išduotą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
1.2. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato interneto svetainėje www.savickyte.eu teikiamų teisinių Paslaugų teikimo tvarką, sąlygas, taip pat Paslaugų naudotojo (toliau - Užsakovo) ir Paslaugų teikėjo (toliau - Vykdytojo) teises, pareigas ir atsakomybę.
1.3. Interneto svetainės www.savickyte.eu paskirtis - Užsakovui patogiausiu būdu ir optimaliomis laiko sąnaudomis suteikti kokybiškas teisines konsultacijas ir/arba parengti reikiamus teisinius dokumentus.
1.4. Interneto svetainėje www.savickyte.eu siūlomos Paslaugos teikiamos interneto pagalba, t.y. el. paštu. Išimtiniais atvejais ir esant būtinybei, Paslaugos gali būti teikiamos ir kitu, abiems šalims priimtinu, būdu (telefonu, naudojantis skype programa ir kt.).
1.5. Interneto svetainės www.savickyte.eu Paslaugomis gali naudotis kiekvienas veiksnus fizinis arba juridinis asmuo arba šių asmenų teisėtas atstovas, turintis įstatymais suteiktą teisę arba įgaliojimą sudaryti ir vykdyti sandorius dėl šioje interneto svetainėje teikiamų Paslaugų.
1.6. Paslaugos interneto svetainėje www.savickyte.eu teikiamos tik Užsakovui susipažinus su šiomis Taisyklėmis.
1.7. Užsakovas, raštu kreipdamasis į Vykdytoją per interneto svetainėje www.savickyte.eu esančią užklausos formą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir sutinka su jomis be išlygų.


2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

2.1. Vykdytojas teikia Paslaugos Užsakovui laikantis žemiau nurodytos tvarkos:
1) Užsakovas raštu pateikia užsakymą Vykdytojui naudodamasis interneto svetainėje www.savickyte.eu esančia užklausos forma;
2) Vykdytojas raštu, Užsakovo užklausoje nurodytu el. pašto adresu, suteikia informaciją apie konkrečių Paslaugų kainą ir Paslaugų suteikimo terminus;
3) Užsakovui el. paštu patvirtinus, jog jis sutinka su Vykdytojo nurodyta Paslaugų kaina bei Paslaugų suteikimo terminu, Vykdytojas el. paštu pateikia  Užsakovui sąskaitą-faktūrą apmokėjimui;
4) Užsakovas perveda į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke Paslaugų kainą, nurodytą sąskaitoje-faktūroje;
5) Užsakovas, atlikęs mokėjimą už Paslaugas, apie tai informuoja Vykdytoją bei pateikia atlikto pavedimo kopiją.
6) Užsakovui atlikus mokėjimą už Paslaugas, Vykdytojas suteikia Teisinę konsultaciją ir/arba parengia užsakytą teisinį dokumentą per šalių iš anksto suderintą terminą ir išsiunčia Užsakovo užklausoje nurodytu el. pašto adresu.
2.2. Rašytinė teisinė konsultacija ar teisinis dokumentas, kurių parengimas nereikalauja papildomos teisės aktų, teismų praktikos ar kitų dokumentų analizės, išsiunčiami Užsakovui ne vėliau per 3 (tris) darbo dienas nuo mokėjimo įskaitymo Vykdytojo nurodytoje banko sąskaitoje dienos.
2.3. Tais atvejais, kada teikiant Paslaugas yra būtina išsami teisės aktų, teismų praktikos ar kitų dokumentų analizė, taip pat tais atvejais, kada Užsakovas užsako individualaus pobūdžio teisinių/procesinių dokumentų parengimą, Vykdytojas su Užsakovu gali susitarti ir dėl kito, nei numatytas Taisyklių 2.2. papunktyje, Paslaugų suteikimo termino.
2.4. Tais atvejais, kada Užsakovas vėluoja pateikti Vykdytojui reikiamus dokumentus ar duomenis, būtinus Paslaugų suteikimui, Paslaugų įvykdymo terminui Taisyklių 2.2. p. ir 2.3. p. nuostatos netaikomos.
2.5. Paslaugų suteikimo momentu laikomas Vykdytojo parengto dokumento išsiuntimo Užsakovui iš Vykdytojo el. pašto dėžutės laikas.


3. PASLAUGŲ KAINA, APMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1. Vykdytojo teikiamos Paslaugos yra mokamos. Paslaugos teikiamos tik Užsakovui apmokėjus sąskaitą-faktūrą. Taisyklių 2.1 papunkčio 2 dalyje Paslaugos gali būti suteiktos nedelsiant, kartu patekiant ir sąskaitą-faktūrą apmokėjimui.
3.2. Minimali Paslaugų kaina yra 5 (penki) Eur už vieną konkretų Užsakovo klausimą, nereikalaujantį platesnės teisės aktų ir/arba teismų praktikos ir/arba Užsakovo pateiktų dokumentų analizės. Preliminarios Paslaugų kainos, atsižvelgiant į teisinio dokumento tipą ir pobūdį, yra pateikiamos interneto svetainėje www.savickyte.eu, skyriuje “Kainos”.
3.3. Dėl Paslaugų, reikalaujančių papildomos teisės aktų ir/arba teismų praktikos ir/arba Užsakovo pateiktų dokumentų analizės, galutinės kainos Vykdytojas ir Užsakovas susitaria kiekvienu atveju individualiai.
3.4. Sąskaitos-faktūros apmokėjimas laikomas patvirtinimu, jog Užsakovas ir Vykdytojas sulygo dėl konkrečios Paslaugų kainos.
3.5. Apmokėjimas už Paslaugas vykdomas bankiniu pavedimu į išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytą Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke.
3.6. Paslaugų apmokėjimo momentu laikomas Paslaugų kainos įskaitymas Vykdytojo atsiskaitomojoje banko sąskaitoje.
3.7. Sąskaita-faktūra, išrašyta išankstinės sąskaitos-faktūros pagrindu, išsiunčiama Užsakovui el. paštu kartu su Vykdytojo parengtu dokumentu.


4. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vykdytojas įsipareigoja suteikti kokybiškas teisines Paslaugas.
4.2. Teikdamas Paslaugas Vykdytojas privalo atsižvelgti į visas teisiškai reikšmingas Užsakovo nurodytas faktines aplinkybes ir pateiktus dokumentus.
4.3. Vykdytojas teikia Paslaugos Užsakovui vadovaujantis Paslaugų teikimo momentu Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, norminiais dokumentais, Vykdytojo profesine patirtimi ir žiniomis, taip pat Vykdytojo subjektyvia nuomone ir asmeniniu požiūriu į sprendžiamą problemą.
4.4. Vykdytojas neatsako už neišsamią ar netikslią teisinę konsultaciją ir/arba neišspręstą teisinę problemą ir/arba kilusius neigiamus padarinius dėl to, kad Užsakovas pateikė Vykdytojui nepilnus ir/arba neteisingus ir/arba klaidinančius duomenis.
4.5. Vykdytojas, gavęs Užsakovo užklausą, turi teisę atsisakyti konsultuoti Užsakovą, jeigu Užsakovo klausimas/klausimai iš esmės nesusiję su interneto svetainėje www.savickyte.eu teikiamomis Paslaugomis, Vykdytojas nesispecializuoja Užsakovą dominančioje teisės srityje arba dėl kitų priežasčių informuoja Užsakovą apie negalimumą suteikti paslaugas. Atsisakymą suteikti Paslaugas Vykdytojas išsiunčia Užsakovo nurodytu el. pašto adresu.
4.6. Vykdytojas turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas dėl Užsakovo nesąžiningų veiksmų arba kilus bet kokiems įtarimams, kad Užsakovas siekia gauti Paslaugas neteisėtais tikslais ar neteisėtiems veiksmams vykdyti.
4.7. Vykdytojas turi teisę savo nuožiūra ateityje keisti Paslaugų kainą, apmokėjimo sąlygas ir tvarką.


5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas, kreipdamasis į Vykdytoją dėl Paslaugų suteikimo, įsipareigoja pateikti teisingą savo el. pašto adresą ir teisingus savo asmens duomenis, kurie yra būtini sąskaitos-faktūros rekvizitams užpildyti:
1) Jei Užsakovas yra fizinis asmuo, užsakant Paslaugas būtina nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę ir el. pašto adresą, o tais atvejais, kai sąskaita-faktūra Užsakovui reikalinga tam, kad Užsakovo patirtos išlaidos būtų pripažintos jo vykdomos veiklos išlaidomis, būtina papildomai nurodyti asmens kodą arba individualios veiklos vykdymo pažymos numerį;
2) Jei Užsakovas yra juridinis asmuo, užsakant Paslaugas būtina nurodyti juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, el. pašto adresą, įmonės kodą, o jei Užsakovas yra PVM mokėtojas - ir PVM mokėtojo kodą.
5.2. Užsakovas, kreipdamasis į Vykdytoją dėl Paslaugų suteikimo, įsipareigoja suteikti visą jam žinomą informaciją, kuri yra būtina kokybiškai teisinei konsultacijai suteikti ar teisiniams dokumentams parengti bei pateikti Vykdytojui visus būtinus dokumentus.
5.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad jo Vykdytojui pateikiama informacija ir duomenys nepažeidžia trečiųjų asmenų asmeninių turtinių ir asmeninių neturtinių teisių, neprieštarauja viešajai tvarkai ir visuomenėje nusistovėjusiems geros moralės principams.
5.4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui už Paslaugas ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
5.5. Užsakovas yra asmeniškai atsakingas už Vykdytojui pateiktų dokumentų ir nurodytų faktinių aplinkybių teisingumą bei išsamumą.


6. ASMENS DUOMENŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA

6.1. Visa informacija, susijusi su Užsakovo asmens duomenimis, kuria disponuoja Vykdytojas, yra naudojama išimtinai tinkamo Paslaugų suteikimo ir buhalterinės apskaitos vedimo tikslais, laikantis konfidencialumo ir duomenų slaptumo standartų ir kaip tai numato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
6.2. Vykdytojas įsipareigoja Užsakovo perduotų asmeninių duomenų ar informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kada Vykdytojas privalėtų šiuos duomenis atskleisti.
6.3. Visos intelektinės nuosavybės teisės į tinklapio www.savickyte.eu turinį priklauso Vykdytojui.
6.4. Draudžiama svetainėje www.savickyte.eu teikiamas Paslaugas (parengtus teisinius dokumentus, suteiktas teisines konsultacijas) komerciniais tikslais perleisti tretiesiems asmenims. Asmenys, pažeidę šią nuostatą, privalo atlyginti Vykdytojui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Vykdytojo teikiamos teisinės konsultacijos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir yra laikomos Vykdytojo nuomone, grindžiama Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir kuri gali nesutapti su kitų teisininkų nuomone.
7.2. Vykdytojas bet kada ateityje turi teisę keisti šias Taisykles, sustabdyti jų galiojimą ar jas panaikinti. Taisyklės bei kita informacija apie Vykdytojo teikiamas Paslaugas yra viešai prieinama interneto svetainėje www.savickyte.eu.
7.3. Šioms Taisyklėms ar atskiriems Taisyklių punktams nustojus galioti ir esant nepasibaigusiems sutartiniams teisiniams santykiams tarp Vykdytojo ir Užsakovo, kiekvienu individualiu atveju, Paslaugos užsakymo momentu aktuali Taisyklių redakcija tarp šalių galioja iki Paslaugos, užsakytos Taisyklių galiojimo laikotarpiu, suteikimo Užsakovui momento.
7.4. Vykdytojo vykdomai veiklai interneto svetainėje www.savickyte.eu ir sutartiniams teisiniams santykiams tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.5. Visi nesutarimai, kilę tarp Vykdytojo ir Užsakovo, sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus išspręsti nesutarimų derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Taisykles parengė
Teisininkė Gintarė Savickytė

2017.02.18